Yahoo香港字典 搜尋

搜尋結果

 1. 你是不是要查

  press gang
 1. press-gang

  • n.
   抓丁隊
  • vt.
   強徵…入伍;強迫
  • 釋義
  • 相關詞

  名詞

  • 1. 抓丁隊

  及物動詞

  • 1. 強徵…入伍 to press-gang sb. into the navy 強徵某人加入海軍
  • 2. 強迫 to press-gang sb. into doing sth. 強迫某人做某事
  • ph.
   海軍抓兵隊
  • ph.
   海軍抓兵隊
  • ph.
   拉夫隊,拉壯丁隊

  PyDict

  • 更多解釋
  • KK[ˋprɛsgæŋ]
  • DJ[ˋpresgæŋ]

  美式

  • n.
   強募隊;徵兵隊;拉伕隊
  • vt.
   【主英】抓……當兵;強迫……參加
  • 強征入伍

  PyDict