Yahoo香港字典 搜尋

  1. chap

    • IPA[tʃæp]

    美式

    英式

    • vt.
      使…皸裂
    • vi.
      皸裂
    • 過去式:chapped 過去分詞:chapped 現在分詞:chapping

    • 釋義
    • 相關詞

    及物動詞

    • 1. 使…皸裂 chapped lips 皸裂的嘴脣

    不及物動詞

    • 1. 皸裂
    • abbr.
      chapter
    • abbr.
      = chapter
    • 章,(chapter 的縮寫)

    PyDict

    • npl.
      皮護腿套褲
    • 1
    • 2
    • 下一頁
    • 更多解釋

    美式

    英式

    • n.
      小傢伙; 小伙子 an old chap 老兄
    • KK[tʃæp]
    • DJ[tʃæp]
    • n.
      皸裂;龜裂[P1]
    • vt.
      使皸裂;使龜裂 Cold weather chaps his skin. 寒冷的天氣使他的皮膚皸裂開來。
    • vi.
      出現皸裂;出現龜裂 My mother's hands chapped in cold weather. 我母親的雙手在冷天皸裂。
    • KK[tʃæp]
    • DJ[tʃæp]
    • n.
      【口】傢伙,小伙子,男人[C] Good night, old chap. I'll be over again one of these days. 晚安,老弟。我過幾天還會再來的。 I don't think he's a bad chap. 我認為他不是個壞傢伙。
    • KK[tʃæp]
    • DJ[tʃæp]
    • n.
      頜;口;口頰部[P1]
    • 小夥子,顎,龜裂皸裂

    PyDict