Yahoo香港字典 搜尋

搜尋結果

 1. muff

  • IPA[mʌf]

  美式

  英式

  • n.
   暖手筒;陰部
  • vt.
   錯失; 失去
  • 名詞複數:muffs

  • 過去式:muffed 過去分詞:muffed 現在分詞:muffing

  • 釋義
  • 相關詞

  名詞

  • 1. 暖手筒
  • 2. 陰部

  及物動詞

  • 1. 錯失; 失去 I muffed my lines over and over 我一再忘記臺詞
  • adj.
   失誤的
  • muff的名詞複數
  • muff的動詞現在分詞、動名詞
  • 更多解釋
  • KK[mʌf]
  • DJ[mʌf]
  • n.[C]
   笨拙的行動
  • vt.
   【口】笨拙地處理;弄糟 muff one's job 把工作做得一團糟
  • vi.
   【口】笨拙地處理;將事弄糟
  • KK[mʌf]
  • DJ[mʌf]
  • n.[C]
   皮手筒