Yahoo香港字典 搜尋

搜尋結果

 1. 你是不是要查

  air conditioner
 1. air-condition

  • KK[ˋɛrkən͵dɪʃən]
  • DJ[ˋɛəkən͵diʃən]

  美式

  • vt.
   給……裝上空氣調節設備;用空氣調節設備調節(空氣)
  • 過去式:air-conditioned 過去分詞:air-conditioned 現在分詞:air-conditioning

  • 相關詞
  • adj.
   裝有空氣調節設備的