Yahoo香港字典 搜尋

 1. be on the streets

  • ph.
   無家可歸的, 貧窮的, 流落街頭的
  • 釋義
  • 相關詞

  片語

  • 1. 無家可歸的, 貧窮的, 流落街頭的 You'll be on the streets if you don't pay the rent. 你要是不付房租, 就會流落街頭。
  • ph.
   流落街頭; 無家可歸