Yahoo香港字典 搜尋

搜尋結果

 1. boo

  • IPA[buː]

  美式

  英式

  • excl
   嗨; 噓
  • n.
   噓聲
  • vt.
   向…發噓聲
  • vi.
   發噓聲
  • 過去式:booed 過去分詞:booed 現在分詞:booing

  • 名詞複數:boos

  • 釋義
  • 相關詞

  excl

  • 1. 嗨; 噓 he/she wouldn't say boo to a goose 他/她非常羞怯 boo! boo! send him off, ref! 噓!噓!讓他下去,裁判!

  名詞

  • 1. 噓聲

  及物動詞

  • 1. 向…發噓聲 be booed off the stage 在一片倒彩聲中下臺

  不及物動詞

  • 1. 發噓聲
  • boo的名詞複數
  • boo的動詞過去式、過去分詞
  • adj.
   良好的 everything is tickety-boo 一切都好
  • n.
   愚蠢的錯誤 to make a boo-boo 犯愚蠢的錯誤
  • n.
   【俚】大錯;(因愚蠢犯的)錯誤
  • boo-boo的名詞複數
  • 邊僻的內陸地區

  PyDict

  • 1
  • 2
  • 下一頁
  • 更多解釋
  • KK[bu]
  • DJ[bu:]

  美式

  • int.
   (表示不滿、輕蔑等)噓
  • n.
   噓聲
  • vi.
   發出噓聲
  • vt.
   噓(某人)
  • 譏笑

  PyDict