Yahoo香港字典 搜尋

 1. chilliest

  • chilly的形容詞最高級
  • 相關詞
  • adj.
   冷颼颼的 it's chilly today 今天真冷啊
  • adj.
   冷颼颼的;冷得使人不舒服的 It grew chilly when the fire went out. 火熄滅後冷起來了。
  • chilly的形容詞比較級
  • chilly的比較級

  PyDict

  • 寒冷的,冷淡的,不友好的

  PyDict

  • ph.
   【新西蘭】冷藏箱
  • ph.
   【新西蘭】冷藏箱