Yahoo香港字典 搜尋

 1. circa

  • KK[ˋsɝkɚ]
  • DJ[ˋsə:kə]

  美式

  • prep.
   【拉】大約於,大概是在……(用於日期、數字前)
  • 釋義

  介系詞

  • 1. 【拉】大約於,大概是在……(用於日期、數字前) The first time Top Eunuch Zheng-he led a voyage overseas was circa 1405. 鄭和第一次下西洋大約是在西元1405年。