Yahoo香港字典 搜尋

 1. consumption

  • KK[kənˋsʌmpʃən]
  • DJ[kənˋsʌmpʃən]

  美式

  • n.[U]
   消耗;用盡;消耗量;消費量[S1]
  • 釋義
  • 同反義

  不可數名詞

  • 1. 消耗;用盡 This food is for our consumption on the trip. 這些食物供我們旅途中吃。
  • 2. 消耗量;消費量[S1] There's too great a consumption of alcohol in Britain. 在英國酒的消耗量太大了。
  • 3. 消費 products for domestic consumption 供國內消費的產品
  • 4. 憔悴;肺癆;癆病

  同義詞

  n. 消費(量),消耗

  n. 結核病,癆病

  反義詞

  「n. 消費;消耗」的反義字