Yahoo香港字典 搜尋

搜尋結果

 1. contrive

  • KK[kənˋtraɪv]
  • DJ[kənˋtraiv]

  美式

  • vt.
   發明;設計;策劃,圖謀
  • vi.
   謀劃
  • 過去式:contrived 過去分詞:contrived 現在分詞:contriving

  • 釋義
  • 同反義

  及物動詞

  • 1. 發明;設計 The writer contrived a happy ending. 作者安排了一個大團圓的結局。
  • 2. 策劃,圖謀
  • 3. 設法做到,以計謀達成[+to-v] The couple contrived to bring up their children on a small income. 這對夫妻設法以菲薄的收入把孩子扶養成人。

  不及物動詞

  • 1. 謀劃

  同義詞

  vt. 發明;策劃,圖謀