Yahoo香港字典 搜尋

 1. demur

  • KK[dɪˋmɝ]
  • DJ[diˋmə:]

  美式

  • vi.【文】
   猶豫;有顧慮;反對[(+at/to)];【律】抗辯,表示異議
  • n.【文】
   猶豫;顧慮;反對,異議[U]
  • 過去式:demurred 過去分詞:demurred 現在分詞:demurring

  • 釋義

  vi.【文】

  • 1. 猶豫;有顧慮;反對[(+at/to)] They demurred at the proposal. 他們反對那項建議。
  • 2. 【律】抗辯,表示異議

  n.【文】

  • 1. 猶豫;顧慮;反對,異議[U]