Yahoo香港字典 搜尋

搜尋結果

 1. desegregated

  • desegregate的動詞過去式、過去分詞
  • 相關詞
  • vt.
   廢除…的種族隔離; 廢除…間的隔離
  • vi.
   廢除種族隔離
  • vt.
   廢除(學校等的)種族隔離;廢除對(人)實行種族隔離
  • vi.
   廢除種族隔離
  • desegregate的動詞現在分詞、動名詞
  • 廢止種族隔離

  PyDict