Yahoo香港字典 搜尋

搜尋結果

 1. dismantle

  • KK[dɪsˋmænt!]
  • DJ[disˋmæntl]

  美式

  • vt.
   去掉……的覆蓋物;從(房子、船等)拆除[(+of)];拆卸,拆開;解散
  • 過去式:dismantled 過去分詞:dismantled 現在分詞:dismantling

  • 釋義
  • 同反義

  及物動詞

  • 1. 去掉……的覆蓋物;從(房子、船等)拆除[(+of)] dismantle a house of its roof 拆掉房子的屋頂
  • 2. 拆卸,拆開;解散 dismantle an engine 拆開發動機

  同義詞

  vt. 拆散(機器)