Yahoo香港字典 搜尋

 1. dumpy

  • KK[ˋdʌmpɪ]
  • DJ[ˋdʌmpi]
  • adj.
   【口】矮胖的,粗短的;【美】【俚】醜陋的,骯髒破舊的
  • 比較級:dumpier 最高級:dumpiest

  • 釋義

  形容詞

  • 1. 【口】矮胖的,粗短的 He dated a girl with a dumpy figure. 他與一個身材矮胖的姑娘約會。 A dumpy Japanese is asking for you. 有個矮矮胖胖的日本人在找你。
  • 2. 【美】【俚】醜陋的,骯髒破舊的