Yahoo香港字典 搜尋

搜尋結果

 1. enrapture

  • IPA[ɪnˈræptʃə(r)]

  美式

  英式

  • vt.
   使欣喜若狂
  • 過去式:enraptured 過去分詞:enraptured 現在分詞:enrapturing

  • 釋義
  • 相關詞

  及物動詞

  • 1. 使欣喜若狂 to be enraptured (by sth.) 陶醉(於某事)
  • adj.
   著迷的;狂喜的
  • 更多解釋
  • KK[ɪnˋræptʃɚ]
  • DJ[inˋræptʃə]

  美式

  • vt.
   使著迷
  • 使狂喜

  PyDict