Yahoo香港字典 搜尋

搜尋結果

 1. fictitious

  • KK[fɪkˋtɪʃəs]
  • DJ[fikˋtiʃəs]

  美式

  • adj.
   虛構的;非真實的;假的,假裝的
  • 釋義
  • 同反義

  形容詞

  • 1. 虛構的;非真實的 His account of the incident was totally fictitious. 他對這一事故的描述完全是虛構的。
  • 2. 假的,假裝的 They bought the materials under fictitious names. 他們用假名買下了這些材料。