Yahoo香港字典 搜尋

搜尋結果

 1. glisten

  • IPA[ˈglɪsn]

  美式

  英式

  • vi.
   閃光
  • 過去式:glistened 過去分詞:glistened 現在分詞:glistening

  • 釋義
  • 相關詞

  不及物動詞

  • 1. 閃光 to glisten with tears/sweat 閃著淚光/汗珠
  • glisten的動詞過去式、過去分詞
  • 更多解釋
  • KK[ˋglɪsn]
  • DJ[ˋglisn]

  美式

  • vi.
   閃耀;反光[(+with)] The leaves glisten with dew. 葉子上的露水閃閃發光。
  • n.
   閃耀;閃光[S]
  • 閃亮,輝耀光輝,反光

  PyDict