Yahoo香港字典 搜尋

 1. magnetism

  • KK[ˋmægnə͵tɪzəm]
  • DJ[ˋmægnitizəm]

  美式

  • n.[U]
   【物】磁性;磁力;【物】磁學
  • 釋義

  不可數名詞

  • 1. 【物】磁性;磁力 If a magnet loses its magnetism it will no longer attract things. 磁石如果失去磁力,就不能再吸東西了。
  • 2. 【物】磁學
  • 3. 吸引力,魅力 He is a man of great personal magnetism. 他是一位富有個性魅力的男子。