Yahoo香港字典 搜尋

搜尋結果

 1. maze

  • KK[mez]
  • DJ[meiz]

  美式

  • n.
   迷宮,迷津[C];困惑,混亂[S]
  • vt.
   【古】【方】使迷亂;使驚呆;使困惑
  • 名詞複數:mazes

  • 過去式:mazed 過去分詞:mazed 現在分詞:mazing

  • 釋義
  • 同反義

  名詞

  • 1. 迷宮,迷津[C] a maze of narrow roads 迂曲的小道
  • 2. 困惑,混亂[S] He was in such a maze that he couldn't speak. 他困惑不堪,語無倫次。

  及物動詞

  • 1. 【古】【方】使迷亂;使驚呆;使困惑

  同義詞

  n. 迷宮;糾結;紛亂