Yahoo香港字典 搜尋

搜尋結果

 1. plug sth. in

  • ph.
   用插頭將(某物)與電源接通;將(如洗衣機)與水管接通
  • 釋義

  片語

  • 1. 用插頭將(某物)與電源接通 Plug in the radio, please. 請把收音機的插頭插上。 The recorder wasn't plugged in. 錄音機的插頭沒插上。
  • 2. 將(如洗衣機)與水管接通 We've plumbed in the dishwasher. 我們已給洗碟機接上水管了。