Yahoo香港字典 搜尋

 1. propitious

  • KK[prəˋpɪʃəs]
  • DJ[prəˋpiʃəs]

  美式

  • a.【文】
   吉祥的,吉利的;順利的;有利的;適合的[(+to/for/towards)]
  • 比較級:more propitious 最高級:most propitious

  • 釋義
  • 同反義

  a.【文】

  • 1. 吉祥的,吉利的
  • 2. 順利的;有利的;適合的[(+to/for/towards)] Conditions were propitious for development. 情況對發展很有利。
  • 3. (神等)慈悲的

  反義詞

  「a. 順利的;吉祥的」的反義字