Yahoo香港字典 搜尋

 1. ramp

  • KK[ræmp]
  • DJ[ræmp]
  • vi.
   (獅等)用後腳立起,躍立;橫衝直撞;暴跳[(+about/around)]
  • n.[U]
   躍立;橫衝直撞;暴跳
  • 過去式:ramped 過去分詞:ramped 現在分詞:ramping

  • 釋義

  不及物動詞

  • 1. (獅等)用後腳立起,躍立
  • 2. 橫衝直撞;暴跳[(+about/around)] Have you ever seen a lion ramping around? 你看到過獅子暴跳嗎?

  不可數名詞

  • 1. 躍立
  • 2. 橫衝直撞;暴跳