Yahoo香港字典 搜尋

搜尋結果

 1. re-establish

  • IPA[ˌriːɪˈstæblɪʃ]
  • vt.
   重新建立;恢復
  • 過去式:re-established 過去分詞:re-established 現在分詞:re-establishing

  • 釋義
  • 相關詞

  及物動詞

  • 1. 重新建立
  • 2. 恢復
  • 3. 重新確立 this book re-established her fame as a writer 這本書重新確立了她的作家聲譽
  • re-establish的動詞過去式、過去分詞
  • 更多解釋
  • KK[͵riəˋstæblɪʃ]
  • DJ[͵ri:iˋstæbliʃ]

  美式

  • vt.
   重建;恢復