Yahoo香港字典 搜尋

搜尋結果

 1. repaid

  • IPA[ˌriːˈpeɪd]

  美式

  英式

  • pt
   ▶repay
  • 相關詞
  • vt.
   償還 to repay sb. 還某人錢 I've agreed to repay the loan in instalments 我已經同意分期還款
  • vt.
   償還;還錢給;付還(錢)[O1] I'll repay you all the money you lent me next week. 我下週還你借給我的所有的錢。
  • vi.
   償還;報答;報復
  • 償還,報答,報復

  PyDict

  • ph.
   還債,報恩

  PyDict

  • 更多解釋
  • KK[rɪˋped]
  • DJ[riˋpeid]

  美式

  • repay的動詞過去式、過去分詞
  • repay的過去式和過去分詞

  PyDict