Yahoo香港字典 搜尋

搜尋結果

 1. repay

  • KK[rɪˋpe]
  • DJ[riˋpei]

  美式

  • vt.
   償還;還錢給;付還(錢)[O1];報答;回報;報復,回敬[(+for/with/by)]
  • vi.
   償還;報答;報復
  • 過去式:repaid 過去分詞:repaid 現在分詞:repaying

  • 釋義
  • 同反義

  及物動詞

  • 1. 償還;還錢給;付還(錢)[O1] I'll repay you all the money you lent me next week. 我下週還你借給我的所有的錢。
  • 2. 報答;回報;報復,回敬[(+for/with/by)] repay a visit 回訪
  • 3. 酬報

  不及物動詞

  • 1. 償還;報答;報復