Yahoo香港字典 搜尋

搜尋結果

 1. residence

  • KK[ˋrɛzədəns]
  • DJ[ˋrezidəns]

  美式

  • n.
   居住;合法居住資格[U];住所;住宅;官邸[C]
  • 名詞複數:residences

  • 釋義
  • 同反義

  名詞

  • 1. 居住;合法居住資格[U] I learned Spanish during my residence in Mexico. 我住在墨西哥時學會了西班牙語。
  • 2. 住所;住宅;官邸[C] It was ten when he stood on the steps of his aunt's residence and rang the bell. 他是在十點鐘時站在他姑母住宅的門階上按門鈴的。
  • 3. (官員、醫生等的)駐在[U]