Yahoo香港字典 搜尋

搜尋結果

 1. shiver

  美式

  英式

  • n.
   碎片
  • vi.
   碎裂
  • vt.
   打碎
  • 過去式:shivered 過去分詞:shivered 現在分詞:shivering

  • 釋義

  名詞

  • 1. 碎片 I cut myself on a small shiver of glass 我被一片碎玻璃劃傷了

  不及物動詞

  • 1. 碎裂

  及物動詞

  • 1. 打碎 shiver my timbers! 真是活見鬼!