Yahoo香港字典 搜尋

 1. shopkeepers

  • shopkeeper的名詞複數
  • 相關詞
  • n.
   店主,商店經理[C] a nation of shopkeepers 店小二民族(拿破崙對英國人的貶稱)
  • 零售商,店主,老闆

  PyDict

  • ph.
   小店主之國,善於做買賣的民族

  PyDict