Yahoo香港字典 搜尋

搜尋結果

 1. shun

  • IPA[ʃʌn]

  美式

  英式

  • vt.
   避開; 避免;拒絕
  • 過去式:shunned 過去分詞:shunned 現在分詞:shunning

  • 相關詞
  • int.
   【英】立正之口令;立正!(attention的縮寫)
  • shun的動詞過去式、過去分詞
  • shun的動詞現在分詞、動名詞
  • 更多解釋
  • KK[ʃʌn]
  • DJ[ʃʌn]

  美式

  • vt.
   躲開,避開,迴避 She was shunned by her former friends after she went astray. 她偏離正道後,從前的朋友都迴避她。
  • 避開,規避,避免

  PyDict