Yahoo香港字典 搜尋

搜尋結果

 1. silvered

  • IPA[ˈsɪlvəd]
  • adj.
   銀灰色的
  • 相關詞
  • n.
  • adj.
   銀質的
  • vt.
   給…鍍銀
  • n.
   銀[U]
  • adj.
   銀的;鍍銀的;含銀的
  • vt.
   鍍銀於
  • vi.
   變成銀色
  • n.
   鍍銀;所鍍之銀
  • silver的名詞複數
  • 包銀

  PyDict

  • 銀,銀幣,銀器銀的,銀制的,銀器鍍以銀變銀白色

  PyDict

  • ph.
   口才, 雄辯 It was his silver tongue that got him the job. 他因口齒伶俐而獲得了這份工作。
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 下一頁
  • 更多解釋
  • silver的動詞過去式、過去分詞
  • 鍍銀的

  PyDict