Yahoo香港字典 搜尋

搜尋結果

  1. 資料僅供參考

    strike price

    • ph.
      行使價(財經)