Yahoo香港字典 搜尋

搜尋結果

 1. supportable

  • IPA[səˈpɔːtəbl]
  • adj.
   能支承的;可證實的
  • 釋義

  形容詞

  • 1. 能支承的
  • 2. 可證實的 this view is hardly supportable 這個觀點很難站得住腳
  • 3. 扶養得起的
  • 4. 能維護的; 能支持的
  • 更多解釋
  • KK[səˋportəb!]
  • DJ[səˋpɔ:təbl]

  美式

  • adj.
   可支持的;可忍耐的 During this difficult time, his friendship made life supportable to me. 在這困難時期,他的友誼使我的生活變得可忍耐。