Yahoo香港字典 搜尋

搜尋結果

 1. tuck in

  • vt.
   掖好;為…掖被窩
  • vi.
   狼吞虎嚥
  • 釋義

  及物動詞

  • 1. 掖好 tuck your shirt in! 把襯衫掖好!
  • 2. 為…掖被窩 I'll read you a story and then tuck you in 我先給你念一個故事,然後幫你掖進被窩

  不及物動詞

  • 1. 狼吞虎嚥